Breaking

Saturday, April 3, 2021

PANULISE AKSARA JAWA MAWA TEMBUNG DWIPURWA

TEMBUNG DRIPURWA MAWA AKSARA JAWA


Menawa purwaning linggane awujud aksara legena, dadine dwipurwa wandane kapisan lan kapinfho uga awujud aksara legena. Tembung dwipurwa ejaan aksara Jawa karo aksara Latine beda. Panulise Latin tembung-tembung iku mau ditulis kanthi wanda kapisan nganggo aksara “e”.

Tuladhane:Sandhangan swara katut ing dwipurwa, kayata ing tembung leliru, tetelu, tetela, kekonang, lan sesilih.

Tuladhane: 

Sandhangan taling-tarung palsu ora katut ing dwipurwa, kayata tetamba, memangsa, geganda, lan tetangga.

Tuladhane: 

Sandhangan wyanjana ora katut ing dwipurwa, kayata tetruka, kekramas, lan kekrodhongan.

Tuladhane: 

Sandhangan panyigeg wanda ora katut ing dwipurwa, kayata wewarta, lelungguhan, lan wewarni.

Tuladhane: 

Aksara sigeg ora katut ing dwipurwa, kayata lelintu, lelembut, gegrumbulan, lelumban, lan pepindhan.

Tuladhane:
Sugeng angudi ngelmu! (*)  

No comments:

Post a Comment