Breaking

Sunday, September 19, 2021

CRITA CEKAK ”LUDRUG TINGGALANE LELUHURKU”

CRITA CEKAK ”LUDRUG TINGGALANE LELUHURKU”


Maca ekpresif karya sastra iku minangka wujud pementasan sing nuduhake anane sesambungan antarane pamaos lan pamireng. Pamaos nduweni kalungguhan minangka pamedhar crita sing kudu ngandharake gagasane pangripta kang kababar sajrone karya sastra marang .pamireng. Mula saka iku pamaos kudu bisa nduweni cara maca kang trep supaya pamireng bisa nyurasa isine karya sastra.


Bocah-bocah kanggo gladhen sinau maca ekspresif crita cekak, mula daksiyapake crita cekak kanthi irah-irahan ”Ludrug Tinggalane Leluhurku”. Coba gatekna kanthi premati!

 


Sugeng gegladhen lan matur nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment