Breaking

Monday, August 28, 2023

SINAU REMBUGAN TEKS ASIL OBSERVASI

sasana widya guru


Teks laporan observasi yaiku karya tulis ilmiah ngenani panliten kang wis ditindakake. Kaya dene teks-teks liyane, teks laporan asil observasi uga katulis kanthi nggunake olah basa.  Wis samesthine yen basa kang digunakake basa kang baku, beda karo basa kang digunakake ing karya sastra.

 

TATACARA NINDAKAKE OBSERVASI

  • Njilmeti yaiku perangan sing nerangake titikan, barang, tandha, lan sapanunggalane.
  • Nintingi yaiku perangan sing mantha-mantha manut jinis utawa klompoke, utawa perangan sing nerangake gegambaran sing luwih rinci.
  • Ndudut yaiku perangan sing mujudake simpulan utawa dudutan saka asile observasi.

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Pilihen manut karo kelasmu dhewe-dhewe:Tindakna prentah-prentah mau lan rembugana kanthi temanan karo kanca-kancamu! (*)

No comments:

Post a Comment